Hoewel deze de site en het boek met zorg is samengesteld, aanvaarden schrijver noch uitgever enige
aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden
in deze uitgave. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie,
opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or
by any other means, electronically or mechanical, including photocopy, recording or by any
other information storage and retrieval system, without permission from the publisher.

ISBN 978-90-79142-15-6
NUR 801

Trefwoorden: zzp, freelance, ondernemen, promotie, netwerken, verkoop, sociale media,
(zelf)management

Eerste druk – 2013
Copyright 2013 Uitgeverij CocoBooks, Amsterdam
Alle rechten voorbehouden
Redactionele en creatieve begeleiding:
PIM CHRISTIAANS
Eindredactie:
ESTHER HOFF
Grafisch ontwerp:
TEIN TRANIELLO
DTP:
CHARLES KUIPER

 

 

Bestel hier

Share